Adatvédelmi tájékoztató

Külső adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

Jelen Külső adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) a Szervezeti- és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) elválaszthatatlan részét képezi.

 • Általános rendelkezések
 1. A “Dr.Ekler és Társai” Munkatárs Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 57-61., adószám: 11356192-2-41, elérhetőségek: tel.: +36 1 367 5000, e-mail cím: ekler@ekler.hu, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-707858, a továbbiakban: Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett, www.ekler.hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) a látogatói, a Honlapon regisztrálók, valamint az Üzemeltető ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeibe személyesen ellátogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által a regisztráció / állásajánlatra történő jelentkezés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés / az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben történő tartózkodás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, melyet jelen Szabályzatban rögzített módon biztosít.

A Honlapon keresztül állásajánlatok böngészésére, állásajánlatokra történő jelentkezésre van lehetőség. Az Üzemeltető a Felhasználók azonosítása során átvett adatokat munkaerő-közvetítés, humán tanácsadás, munkaerő adatbázis építés, illetve karriertervezés céljából kezeli. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlap látogatása során, illetve a Honlap bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.

Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Jelen Szabályzat foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák az Üzemeltető személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a Honlap Felhasználóitól személyes adatokat kér, a Szabályzat keretében az Üzemeltető nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.
 1. Az Üzemeltető a Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 3. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet;
 4. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 
 5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 7. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 8. az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.
 1. Az Üzemeltető a Felhasználók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, legfontosabb alapelvek
 1. Fogalmak
 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 1. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 1. Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 1. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 1. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 1. Alapelvek
 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 1. Célhoz kötöttség

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

 1. Adattakarékosság

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 1. Pontosság

Az adatkezelő köteles az általa kezelt adatok pontosságát (helyességét) biztosító intézkedések megtételére.

 1. Korlátozott tárolhatóság

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.

 1. Integritás és bizalmas jelleg

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben valamely Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 1. Elszámoltathatóság

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Az Üzemeltető általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér Felhasználóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, nem tudja a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe venni.

Üzemeltető az adatkezelés alapelveit tiszteletben tartja és azok mindenkori érvényesítésére törekszik.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) felül az Üzemeltető és a Felhasználó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pont; névellenőrzéshez kapcsolódóan név, születési idő, lakcím), a szerződésen alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok, skype azonosító, hangfelvétel és interjúriport, személyiségteszt eredménye), a Grt. 6. § (5) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; név, e-mail cím), valamint e-mailben történő Felhasználói információ kérés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (név, e-mail cím).
 1. Az Üzemeltető a Felhasználó V.1. pontban ismertetett adatait az Info. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és szerződéses kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok, skype azonosító, hangfelvétel és interjúriport, személyiségteszt eredménye), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

A Felhasználó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / állásajánlatra jelentkezés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával illetve a tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel kérheti adatainak törlését / elfeledtetését, vagy a hozzájárulással érintett adatait módosíthatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Az adatkezelés célja

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi célok érvényesítése érdekében kezeli:

 1. Az Adatkezelés célja: i) munkaerő-közvetítés (név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok, skype azonosító, hangfelvétel és interjúriport, személyiségteszt eredménye), ii) humán tanácsadás (név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok, skype azonosító, hangfelvétel és interjúriport, személyiségteszt eredménye); iii) karriertervezés (név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok, skype azonosító, hangfelvétel és interjúriport, személyiségteszt eredménye); iv) munkaerő adatbázis építés (önéletrajzok) v) a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (név, telefonszám, e-mail cím); vI) kapcsolatfelvétel (név, telefonszám, e-mail cím); vIi) statisztikák készítése (álnevesítéssel); viiI) reklámüzenetek célzott küldése (név, e-mail cím); ix) a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím); x) kötelezettségek teljesítése (név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím);
 1. A Felhasználók az adataik megadásával személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / állásajánlatra jelentkezés / Felhasználói elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, a hírlevélre feliratkozás aláírásával illetve a tickbox bepipálásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (hírlevél, e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és indokolás nélkül visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 1. A Felhasználó személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / állásajánlatra jelentkezés folyamatában tevőlegesen, a Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával illetve a tickbox bepipálásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó önéletrajzát karriertervezés, illetve humán erőforrás adatbázis építés céljából kezelje. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és indokolás nélkül visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Az adatkezelés tárgya
 • A Honlap szolgáltatásai (állásra jelentkezés, önéletrajz adatbázisban való megjelenés) igénybevételének előfeltétele a regisztráció. A regisztráció, illetve az állásajánlatra jelentkezés során az alábbi adatok – a III. pontban nevezett jogalappal és a IV.1. pontban megnevezett célból történő – megadása szükséges:

Név

Telefonszám

E-mail cím

Önéletrajz/Idegen nyelvű önéletrajz

Az Üzemeltető az állásra jelentkező, illetve az önéletrajz adatbázisban szereplő jelöltek által megadott, vagy a Felhasználó önéletrajzában szereplő alábbi adatokat jogosult kezelni a regisztrációt követően:

Nem

Születési hely

Születési idő

Állampolgárság

Lakcím

Skype azonosító – (Amennyiben azt a jelölt rendelkezésre bocsátja)

Iskolai végzettségre vonatkozó adatok

Nyelvtudásra vonatkozó adatok

Korábbi foglalkoztatással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok

Személyiségteszt eredménye (Amennyiben személyiségteszt készül a jelöltről)

Érdeklődési terület

Személyes képmás (képfelvétel) – (Fényképes önéletrajz esetén)

Hangfelvétel és interjúriport – (Interjúkészítés esetén)

A kezelt adatok körét a Felhasználó részére munkaerő-közvetítés (név, nem, születési hely, születési idő, állampolgárság, lakcím, Skype azonosító, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, nyelvtudásra vonatkozó adatok, korábbi foglalkoztatással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok, személyiségteszt eredménye, érdeklődési terület, képmás, hangfelvétel és interjúriport), kapcsolattartás (név, telefonszám, e-mail cím) határozta meg.

 • A személyes adatok szolgáltatása a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával, illetve a tickbox bepipálásával hozzájárul az általa megadott adatok kezeléséhez. A Felhasználó a regisztráció/álláspályázatra történő jelentkezés alkalmával köteles megadni nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint köteles önéletrajzát feltölteni. Az önéletrajz tartalmát a Felhasználó határozza meg. Konkrét álláshirdetésre való jelentkezés esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé. A Felhasználó által hiányosan megadott adattartalom befolyásolhatja az álláspályázata eredményességét, illetve a Felhasználó felé kiajánlott munkakörök és munkáltatók körét.
 • Az Üzemeltetőegészségi állapotra, büntetett előéletre vonatkozó különleges adatot kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezel, amennyiben egy konkrét, a Felhasználó által megpályázott állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. Az Üzemeltető egyéb különleges adatot nem gyűjt. Az Üzemeltető a különleges adatok kezelését megelőzően minden esetben beszerzi a Felhasználó erre vonatkozó, kifejezett írásbeli hozzájárulását.
 • Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait nem csupán a Felhasználótól közvetlenül, hanem más, közvetett forrásból is jogosult megismerni. A Felhasználók az adataik megadásával személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / állásajánlatra jelentkezés / Felhasználói elektronikus információ kérés, illetve megkeresés folyamatában személyes adataikat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátják.
 • Az Üzemeltető az V.4. pontjában foglaltakon túlmenően jogosult továbbá más forrásokból, pl.: releváns események résztvevőlistáiból (állásbörze), harmadik személyek ajánlása útján, vagy online, illetve offline adatbázisok – pl. Profession / Facebook / LinkedIN – részére a Felhasználó által álláskeresés céljából korábban átadott személyes adatainak megismerésére, és igény esetén azok kezelésére. Ebben az esetben az Üzemeltető adatbázissal rendelkező partnere erre vonatkozó szerződés útján, jogszerűen továbbítja az adatbázisában szereplő adatokat az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a Felhasználók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat más forrásból származó adatokkal, vagy információval kiegészítheti vagy összekapcsolhatja. A nem közvetlenül a Felhasználó által megadott személyes adatok Üzemeltető általi kezelése ellen a Felhasználó a jelen Szabályzat VIII. pontjában foglalt jogaival élhet. A Felhasználó tiltakozása esetén a személyes adatok kezelésére az Üzemeltető nem jogosult.
 • Az adatkezelés időtartama
 • Az adatkezelés időtartama:
 • Az Üzemeltető a Felhasználó adatait munkaerő-közvetítés és karriertervezés céljából a regisztrációt követő 5 évig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 • A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 • Az érintett jogainak gyakorlása
 • Ha bármelyik Felhasználó a VII.2. pontban foglaltaknak megfelelően kéri, hogy az Üzemeltető személyes adatait törölje ki saját rendszeréből, az Üzemeltető ezt haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörli a megfelelő, Felhasználó által korábban megjelölt adatokat.
 • A törlés / elfeledtetés iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben. A szóban közölt törlés / elfeledtetés iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az Üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, a Felhasználóról kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

 • Amennyiben a kezelt adatokban változás történt, azt a Felhasználó kérheti módosítani az adatbázisban. A módosítás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben. A szóban közölt módosítás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
 • Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig tárolható, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső adatot a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni (Adatkezelés korlátozásához való jog).
 • Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b)  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)  törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető további adatkezelésre nem jogosult, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a törlés iránti kérelem / hozzájárulás visszavonása helyett a Felhasználó az adatai kezelése elleni tiltakozással léphet fel.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

 • Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben. A szóban közölt tájékoztatás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás tényéről, jogalapjáról, címzettjének nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 • Adathordozhatóság

A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult az általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben. A szóban közölt adathordozás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

Ha az Üzemeltető a Felhasználó adathordozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adathordozás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a Felhasználót az adathordozhatóság joga nem illeti meg.

 • Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás
 • Adatok tárolása

Az Üzemeltető a kezelt adatokat saját üzemeltetésű fizikai szerveren, valamint az alábbi felhő-alapú tárhelyen tárolja.

Tárhely szolgáltató neve:                     HRSzoftver Kft. 

Tárhely szolgáltató címe:                     2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40.

Tárhely szolgáltató e-mail címe:          hello@hrszoftver.hu

 • Adatfeldolgozás

Az Üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat csak az Üzemeltető szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő, megfelelő titoktartási kötelezettséggel terhelt munkavállalói ismerhetik meg.

 • Adattovábbítás

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait az álláslehetőséget kínáló ügyfelei részére továbbíthatja. A Felhasználó az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / állásajánlatra jelentkezés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával illetve a tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 • Az Üzemeltető által biztosított garanciák

Üzemeltető feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Felhasználó személyes adatainak védelmére. Az Üzemeltető felelőssége a személyes adatok további kezelése és feldolgozása során igénybe vett partnerek megfelelőségéről meggyőződni, ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.

A harmadik országba történő adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozók az Üzemeltetővel megkötött, a személyes adatok védelmére vonatkozó külön megállapodásban kötelezték el magukat az EU-ban érvényes és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmi szintet biztosító intézkedések megtételére. Üzemeltető részére az ilyen szerződések kellő lehetőséget és eszközt biztosítanak a személyes adatok megfelelő védelmének kikényszerítésére, garanciát nyújtva a Felhasználó számára jogai védelme és gyakorlása érdekében.

Üzemeltető felelőssége, hogy a jelen pontban előírt megállapodásokat és azok módosításait a GDPR 46. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a mindenkor illetékes felügyeleti hatóság részére engedélyezésre bemutassa.

 1. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő
 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Az adatokat Üzemeltető megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 1. Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett Felhasználóhoz rendelhetők.
 1. Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 1. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 1. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 1. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
 • Álnevesítés, statisztika

Az adatokat az Üzemeltető álnevesítést követően használhatja fel statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

 • Fogyasztói panaszok
 • Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos ügyfélszolgálati vonalon valamint e-mailen fogadja, a +36 1 367 5000 telefonszámon, valamint az ekler@ekler.hu email címen.
 • A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).
 • Hatósági megkeresések teljesítése
 • A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.
 • Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

Jelen Szabályzat a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól kezdődően hatályos.

Budapest, 2018. május 25.

A honlapon használt sütikkel kapcsolatos tudnivalók

A sütik (cookie-k) kis méretű, adatot tároló fájlok, melyeket a honlapot látogató böngészője menedzsel. A látogató a saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket.

Honlapunk az alábbi sütiket használja:

 • accept: a honlap alapműködésének biztosítása, lejárat: 10 nap, süti célja: cookie-k elfogadását tárolja
 • wordpress_test_cookie: a felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k, lejárat: session, aktív, amíg az oldalon vagyunk, süti célja: WordPress cookie tárolását ellenőrzi
 • _gat: Google Analytics mérőkód, lejárat: 1 perc, süti célja: oldalanalitika
 • _ga: Google Analytics mérőkód, lejárat: 2 év, süti célja: felhasználók megkülönböztetése
 • _gid: Google Analytics mérőkód, lejárat: >1 nap, süti célja: felhasználók megkülönböztetése, oldalanalitika

Ezek a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

Sütihasználat

Weboldalunkon különböző sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk nyújtani. További információt az adatvédelmi tájékoztatónkban talál.